GDPR

Vår integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet enligt GDPR.

Personuppgiftsansvarig

Grundsunds Marina AB organisationsnummer 556218-6238, Ponteviksvägen 10, 451 79 Grundsund är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och ansvarar för att personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (EU2016/679).

Personuppgifter och hantering av dessa

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Personuppgifter kan till exempel vara namn, e-postadress, adress, telefonnummer, fotografi, kundnummer, personnummer etc.

Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt i samband med en kundrelation. Uppgifterna behandlas av Grundsunds Marina för  ingående, administrativ och för fullgörelse av ingångna avtal, samt för att Grundsunds Marina ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Vid inledande av en kundrelation och vid vissa betalningar kan Grundsunds Marina komma att kontrollera personuppgifter, som Grundsunds Marina enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att
tillämpa för att säkerställa att en kundrelation kan inledas och att betalning kan genomföras.

Vid ärenden som utförs via telefonsamtal eller e-post, behandlas personuppgifterna för ändamålet. Personuppgifter kan för angivna ändamål – med beaktande av reglerna om sekretess – komma att lämnas ut till andra företag, som Grundsunds Marina samarbetar med, t.ex. underentreprenörer. I dessa fall upprättas Biträdesavtal. Personuppgifter sparas i maximalt 1 år efter avslutad kundrelation, om inte uppgifterna måste sparas för fullgörande av våra förpliktelser enligt lag.

Personuppgifter som du lämnar i samband med prenumeration eller beställning av information sparar vi bara så länge som du är prenumerant eller så länge det krävs för att göra utskicket eller beställningen. Du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter och kan när som helst avsluta din prenumeration.

Begära registerutdrag eller rättelse

Du har rätt att begära ett registerutdrag från oss med information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Den information som Grundsunds Marina behöver för att göra ett registerutdrag är:

för- och efternamn
personnummer
e-postadress (samma som du lämnat tidigare)
adress (samma som du lämnat tidigare)

Begäran om registerutdrag gör du till:
e-post till
eller skicka brev till
Grundsunds Marina AB
Ponteviksvägen 10
SE-451 79 Grundsund

Klagomål till Datainspektionen

Om du anser att Grundsunds Marinas behandling av dina personuppgifter strider med tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet. I Sverige kan detta ske till:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 STOCKHOLM